Ny samhällsbyggnadsavdelning och nytt samhällsbyggnadsutskott

Ny multisporthall och bowlinghall, extra medel till brandvärnen på landsbygden, extra medel till tidiga insatser för barn och unga och arbetet med barnens bästa samt satsningar på utegym, teater 16,  friluftsfrämjandet och en fritidsgård i Lagan var några av punkterna som vann fullmäktiges gillande på sammanträdet den 20 juni. 

-Vi i alliansen är nöjda med att ha fått igenom vår budget. Framförallt alla satsningar på landsbygden  som utökningar av serviceortsfonderna med 1 miljon per serviceort . En förutsättning för att vi i Ljungby kommun skall nå våra mål är att även landsbygden utvecklas. Att samtidigt kunna lägga pengar på det som på riktig är vår framtid, barnen, känns fantastiskt bra, säger kommunstyrelsen ordförande Magnus Gunnarsson.

Kommunfullmäktige har beslutat om planeringsdirektiv med budget för åren 2023-2027. Ett av uppdragen avser strategiska samhällsbyggnads- och samhällsutvecklingsfrågor och hur organisationen på bästa sätt ska kunna möta visionen om att bli 35 000 invånare år 2035. 

Det rådde bred enighet bland partierna i följande uppdrag i planeringsdirektivet:

  • Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett samhällsbyggnadsutskott till kommunstyrelsen med start 1 januari 2023.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa en samhällsbyggnadsavdelning som placeras organisatoriskt i kommunledningsförvaltningen med start senast 1 januari 2023.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att avveckla utvecklingsavdelningen, avdelningen ska avvecklas senast den 31 december 2022. 

- Genom ett nytt samhällsbyggnadsskott och en ny samhällsbyggnadsavdelning är vi övertygade om att vi i Ljungby kommun blir ännu bättre på att effektivt sätt hantera strategiska samhällsbyggnads- och samhällsutvecklingsfrågor för att nå visionen att bli 35 000 invånare 2035. Att vi beslutar att avveckla kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning handlar om att utvecklingsarbetet ska finnas närmast kommuninvånaren och kunden, det vill säga att varje medarbetare, varje chef och varje nämnd aktivt ska ta ansvar och driva vårt utvecklingsarbete i Ljungby kommun, säger Magnus Gunnarsson, M, kommunstyrelsen ordförande.  

-Vi tycker att det är positivt att ett samhällsbyggnadsutskott och en samhällsbyggnadsavdelning skapas och detta ligger även i linje med den motion som vi socialdemokrater lämnade in våren 2021 där vi tydliggjorde att vi såg fördelar med en sammanhållen samhällsbyggnadsorganisation vad gäller styrning och ledning för att utveckla Ljungby kommun. I samband med valet förändras också den politiska organisering varpå detta beslut ligger väl i tiden för att möta framtiden på bästa sätt, säger Anne Karlsson, S, oppositionsråd. 

Bakgrund

Redan under kommunfullmäktige föregående år gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda samordning av samhällsbyggnadsfrågor och förutsättningar för en samhällsbyggnadsenhet. 

Utredningsuppdraget har under hösten 2021 och våren 2022 utretts och hanterats av en extern konsult som projektlett utredningsuppdraget tillsammans med interna resurser från kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen. Den politiska styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens arbetsutskott och presidierna för tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden samt den parlamentariska gruppen.

Den beredande tjänstemannastyrgruppen har bestått av förvaltningscheferna för kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen och arbetsgruppen har bestått av personal från kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen.

Arbete framåt och beslut om avdelningschef

- Jag har i och med kommunfullmäktiges beslut fått i uppdrag att verkställa politikernas beslut. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att bli en del av kommunledningsförvaltningen och i den kommer medarbetare från miljö- och byggförvaltningen samt från utvecklingsavdelningen på kommunledningsförvaltningen att ingå, säger Jennie Vidal, kommundirektör. 

Avdelningens uppdrag kommer att ha fokus på behovet av att stödja kommunstyrelsen i sitt ansvar för att leda och samordna samhällsbyggnadsområdet och det här är en process där vi haft facklig samverkan under hela utredningsuppdraget såväl på lokal som central nivå. 

Trond Strangstadstuen, som idag är miljö- och byggchef, kommer att bli samhällsbyggnadschef på kommunledningsförvaltningen. Arbetsgivare och fackliga representanter har idag ställt sig enade till denna förändring. Trond kommer att leda den nybildade samhällsbyggnadsavdelningen med uppdraget att säkerställa ett tydligare arbetssätt för att effektivt kunna hantera strategiska samhällsbyggnads-, hållbarhets- och samhällsutvecklingsfrågor.

-Det känns bra att arbetsgivare och fackliga organisationer står eniga i beslutet om anställningen av Trond Strangstadstuen som samhällsbyggnadschef. Trond är en mycket kompetent chef med god inblick i kommunens olika verksamheter och han har också lång erfarenhet av samhällsplanering och samhällsbyggande. Med hans erfarenhet av Ljungby kommuns utvecklingsarbete så ser jag också att vi kan få bästa möjliga start på vår nya samhällsbyggnadsavdelning, säger Jennie Vidal kommundirektör.  

Tjänsten som förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen kommer att utannonseras externt efter semestrarna för att kunna tillsättas med start 1 januari 2023.

Kommentera