Medborgarlöftet för ökad trygghet i Ljungby kommun

I arbetet för en trygg kommun samverkar kommun och polis. I medborgarlöftet finns de trygghetsskapande åtgärderna som Ljungby kommun och polisen beslutat att arbeta med gemensamt under året. 

Årets medborgarlöfte

-Medborgarlöftet bygger på en kartläggning av vilken brottslighet som är mest förekommande och det som kommunens invånare tycker är viktiga att åtgärda för att öka tryggheten i samhället, förklarar Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande. 

-Medborgarlöftet är sprunget ur trygghetsmätningen och invånarnas uppfattning samt från dialoger med polisanställda. Löftena tar vi fram årligen så de baseras på här och nu, säger Roger Olsson, lokalpolisområdeschef.

Medborgarlöftet för år 2023 innehåller aktiviteter inom flera områden: klotter och skadegörelse, förekomst av narkotika, förekomst av drogpåverkade personer i offentlig miljö, bedrägeri, handelsplats Ljungbyporten, oro för inbrott på landsbygden och våld i samhället.

Klotter och skadegörelse

Klotter och skadegörelse i offentlig miljö har ökat. Det är kostsamt och skapar otrygghet. Detta kommer därför att prioriteras under 2023.

 • Ljungby kommun ska införa kameraövervakning på skolor
 • Ljungby kommun ska sanera klotter och åtgärda skadegörelse skyndsamt
 • All skadegörelse ska polisanmälas och rapporteras

Förekomst av narkotika

Förekomsten av narkotika har ökat i samhället och sprider sig till nya platser och nya grupper. För att minska efterfrågan ska Ljungby kommun och Polisen arbeta för att öka kunskapen och minska tillgången på droger.

 • Under året ska Ljungby kommun ge information om drogers skadeverkan för elever i årskurs 8, deras vårdnadshavare och skolpersonal.
 • Ljungby kommun ska fortsätta med de slumpvisa drogtester som genomförts på Sunnerbogymnasiet. Från och med höstterminen 2023 ingår alla årskurser.
 • Ljungby kommun ska under året genomföra 4 mätningar av förekomst av droger i avloppsvattnet.

Förekomst av drogpåverkade personer i offentlig miljö

För att minska risken för att det uppstår bråk, stök och obehagliga situationer behövs ett utökat samarbete.

 • Ljungby kommun och Polisen bjuder in hyresvärdar till dialogmöte 1 gång per år för att samverkan kring aktuella problem.
 • Polisen bjuder in Centrumföreningen till dialogmöte 1 gång per år för att diskutera möjliga åtgärder för att öka tryggheten.

Bedrägeri

Digitaliseringen har medfört nya sätt att utföra bedrägerier. Många äldre personer har svårt att följa med i införandet av ny teknik vilket utnyttjas av gärningspersoner.

 • Ljungby kommuns socialtjänstlots ska tillsammans med civilsamhället genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen kring bedrägerier.
 • Ljungby kommun ska under året starta upp arbetet ”Håll dig på benen!”
 • Ljungby kommun och Polisen ska genomföra informationsinsatser för att minska risken för att utsättas för bedrägeri.

Handelsplats Ljungbyporten

Verksamhetsutövare vid handelsplats Ljungbyporten upplever ökat problem med stölder och snatterier.

 • Polisen ska fotpatrullera på handelsplatsen.
 • Polisen ska tillsammans med Ljungby kommun initiera samverkan med butiker och företag på handelsplatsen och genomföra en samverkansträff under året.

Oro för inbrott på landsbygden

Ljungby kommun är en stor kommun till ytan med mycket landsbygd. Antalet faktiska inbrott har minskat men oron för att drabbas är hög.

 • Ljungby kommun och polisen genomför dialogmöten 2 gånger under året.
 • Ljungby kommun och polisen genomför trygghetsvandringar 2 gånger under året.
 • Ljungby kommun och polisen genomför grannsamverkansmöte minst 1 gång under året.
 • Polisen genomför brottsförebyggande gårdsvandring tillsammans med företrädare för Länsstyrelsen och intresseorganisationer.
 • Polisen genomför snabba riktade insatser vid pågående stöld/seriebrottslighet på geografiskt tydliga områden.

Våld i samhället

Ljungby kommun och polisen arbetar för att skapa ett samhälle där alla kan känna sig trygga och som är fritt från våld.

 • Ljungby kommun ska implementera arbetssättet ”En kommun fri från våld” i all kommunal verksamhet.

Bakgrund 

I Ljungby kommun har vi sedan 2005 haft ett etablerat samarbete mellan kommun och Polis både på strategisk och operativ nivå. Under senare år har detta samarbete utvecklats genom att polisen inrättat funktionen kommunpolis och kommun och polis tecknat medborgarlöfte med gemensamma konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.  

Ljungby – en trygg kommun 

Den årliga trygghetsmätningen, som presenterades i slutet av 2022, visar att Ljungby kommun är en trygg kommun med låg risk att utsättas för brott. Undersökningen visar att känslan av trygghet är hög och att utsattheten för brott är låg. Vi hör till södra Sveriges tryggaste kommuner. 
Information om trygghetsmätningen.

Kommentera