Gymnasiebehörigheten lägre än tidigare

Enligt resultaten efter sommarens lovskola är 76,5 % av eleverna i årskurs 9 i Ljungby kommun behöriga till gymnasiet. Flera insatser som syftar till att förbättra resultaten är redan igång.  

Efter terminens slut låg siffran på 73,2%. Sedan dess har eleverna haft möjlighet att förbättra sina betyg under sommarens lovskola, vilket man också gjort i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Gymnasiebehörigheten, det vill säga andelen elever som kommer in på en gymnasieutbildning, är 76,5 % i år. Motsvarande siffra var förra året 84,1 %.      

- Förra året ökade behörigheten och i år minskar den. Det går lite upp och ner, men sett över längre tid har vi haft en negativ trend med försämrade resultat. Man behöver vara medveten om att det inte finns någon quick fix, utan det är ett gediget och långsiktigt arbete som krävs där alla behöver dra åt samma håll för att förbättra resultaten, säger Jenny Wikby, verksamhetschef för grundskolan i Ljungby kommun.  

En generell förklaring till den lägre behörigheten kan vara ökat antal elever med behov av stödinsatser. Det i kombination med begränsade resurser har påverkat resultatet negativt. 

- Det ser vi när vi tittar på de här elevernas resultat genom skoltiden och flera rektorer nämner också detta i våra samtal kring resultaten.  

Enligt Jenny handlar det om hur resurserna som finns används för att möta upp de behov som finns.   

- Vi har tyvärr svårt att använda resurserna optimalt av olika skäl - bland annat organisatoriska. Den analysen är redan gjord och vi har politiska beslut att rätta oss efter, säger Jenny och utvecklar resonemanget.   

- Vi vet till exempel att vi har för små klasser på vissa skolor, vilket även om det kan låta motsägelsefullt gör det svårare att uppnå resultat. Det är exempelvis svårare att nyttja våra lärares och speciallärares tid optimalt och alla moment i undervisningen kan inte genomföras med för få elever, till exempel vissa delar av nationella prov. 

Flera insatser som syftar till att förbättra resultaten i grundskolan har redan gjorts och kommer att fortsätta. Lärarbehörigheten har förbättrats vilket också spelar roll för undervisningskvaliteten. 

- Vi har jobbat med att förbättra arbetet med elevhälsa på flera sätt och det kommer vi att fortsätta med. Sedan projektet "nyanländas lärande" genomfördes har vi fortsatt med insatser i språkundervisningen. Det gäller alla, inte bara de med annat modersmål. Vi jobbar löpande med systematiskt kvalitetsarbete, vilket innebär att varje skola analyserar resultaten och identifierar vad som är bra och vad som behöver förbättras. Resultat- och kvalitetsdialoger genomförs kontinuerligt till exempel med rektorer, lärare och elevhälsa, säger Jenny. 

Matematik är ett ämne där resultaten behöver bli bättre i Ljungby liksom i hela landet. I Ljungby kommun har ett matematikprojekt pågått ett par år och det fortsätter under hösten.  

- Man behöver kanske ge den här typen av projekt fem år innan man kan utvärdera helheten. Det vi kan se i år är att årskurs 3 har förbättrat sina resultat på de nationella proven, vilket vi hoppas är ett steg i rätt riktning, säger Pernilla Lydén, utvecklingsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen.   

 När höstterminen startar kommer varje skola återigen att analysera sina resultat. Det sammanställs i en kvalitetsrapport som redovisas för barn- och utbildningsnämnden under hösten.

Kommentera