Framtida flerbostadshus, stationshuset och ny infrastruktur

På tekniska nämndens möte den 15/11 fattades bland annat beslut om central mark där Ljungbybostäder vill bygga. Exploatörer som vill utveckla den första etappen av kvarteret Sågverket ska sökas. Ett förslag om rivning av stationshuset avslogs och arbete pågår med en ny gång- och cykelväg, med mera.

Nytt markanvisningsavtal för Ljungbybostäder i centrum

Tekniska nämnden godkände ett markanvisningsavtal mellan Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB för fastigheterna Ljungby Långraden 5-7 samt del av Ljungby 7:130. De ligger mittemot Garvaren, mellan Stationsgatan och Olofsgatan, och där finns idag en parkeringsplats. Ljungbybostäder vill köpa fastigheterna (marken, som är cirka 1310 kvm) för att bygga flerbostadshus. Därför har ett markanvisningsavtal upprättats. Avtalet innebär att Ljungbybostäder ges rätt att teckna köpeavtal och/eller en överenskommelse om fastighetsreglering för överlåtelse av aktuella fastigheter. Priset för markanvisningsområdet blir enligt fastställd taxa 808 500 kr. Innan ett överlåtelseavtal kan undertecknas ska Ljungbybostäder ta fram ett förslag till byggnation som de åtar sig att bygga.

Intresseanmälan för kvarteret Sågverket

Ljungby kommun håller på att ta fram en detaljplan för kvarteret Sågverket i Ljungby. Detaljplanen består av tre etapper och ska möjliggöra ett attraktivt bostadsområde med varierande bostadsbebyggelse i olika former och höjder, mötesplatser, en förskola samt mindre verksamheter och service. Kommunen kommer att söka exploatörer som vill utveckla den första etappen där fokus ligger på att skapa en blandad form av bostadsbebyggelse. De exploatörer som väljs ut ska tillsammans med kommunen delta i detaljplanearbetet. Tekniska nämnden godkände beslutsunderlaget och gav exploateringsavdelningen i uppdrag att undersöka intresset. Det innebär att kommunen kommer att bjuda in till markanvisning och intresserade aktörer får lämna in intresseanmälningar.

Information om markanvisningar finns på webbsidan om mark för flerbostadshus.

Ingen ansökan om rivning av stationshuset i Ljungby

Tekniska nämnden beslutade att inte ge förvaltningen i uppdrag att söka
rivningslov av stationshuset på fastigheten Ljungby Tåget 2. Förslaget var att ge förvaltningen i uppdrag att söka rivningslov, men efter yrkande om avslag gick frågan till votering som slutade med att förslaget röstades ner med 6 röster mot 5. Det innebär att det inte blev någon ansökan om rivningslov. Tanken med rivningen var att kommunen skulle kunna gå ut med en markanvisningstävling där de exploatörer som väljs ut ska komma med förslag på ny byggnation i enlighet med gällande detaljplan, som utgår från tidigare beslutad centrumplan. En kulturmiljöutredning har utförts av Kulturparken i Småland som bedömde att stationshuset har ett bevarandevärde, samtidigt som omgivningen i Ljungby har förändrats med tiden vilket kan göra det svårt att koppla ihop byggnaderna till deras historia. 

Många infrastrukturprojekt på gång

Tekniska nämnden fick information om en rad infrastrukturprojekt som förvaltningen arbetar med. Alla angivna tider är preliminära. När förutsättningarna förändras påverkas tidplanerna, men såhär ser det ut i dagsläget:  

  • Nytt gångstråk mellan Elverksbron och Villagatan. Byggstart tidigast hösten 2022.  
  • Ny gång- och cykelväg till bostadsområdet Replösa Björket. Första etappen, utmed Norrleden mellan Thorén framtid och Lagaån påbörjas i november 2021. Etapp två innefattar en ny gång- och cykelbro över Lagaån och en tunnel under John A Lagers väg och påbörjas 2022.
  • Ny vägsträcka, Österleden - projektering våren 2022, byggstart höst/vinter 2022.
  • Nytt industriområde, Ekalund - ska projekteras, arkeologiska utgrävningar har gjorts och trafikutredning pågår. Byggstart första kvartalet 2023.
  • Östra torg - omläggning/anpassning/flytt av ledningsnät för VA, el, fjärrvärme och fiber inför framtida byggnation på fastigheten Kvarnhjulet. Arbetet påbörjas efter årsskiftet.
  • Axel Ångbagares gata - stort arbete med VA-ledningsnätet. Byggstart tidigast höst/vinter 2022.

Här finns information om fler pågående infrastrukturprojekt.  

Fler beslut och mer information

Mer om vad som beslutades av tekniska nämnden kan du läsa i protokollet på vår digitala anslagstavla.

Kommentera