Ett steg framåt för satsningar i Lagan

Förlängning av gång- och cykelväg

På tekniska nämndens senaste möte handlade två ärenden om samma sak - en förlängning av befintlig gång- och cykelväg längs Värnamovägen mellan trafikplats Lagan vid E4:an och Storgatan, fram till befintlig gång- och cykelväg vid Bergastigen.

Ett ärende gällde ett förslag från en medborgare som vill att kommunen ska förlänga den befintliga gång- och cy­kelvägen utanför Åbrinken för att öka tryggheten för framförallt skolelever och äldre som bor i området. Medborgarförslaget avslogs eftersom Trafikverket (som äger och sköter Värnamovägen) och kommunen redan planerar för det, vilket det andra ärendet handlade om.

I samband med E4:ans ombyggnad kommer Trafikverket att anlägga en gång- och cykelväg längs Värnamovägen från trafikplats Lagan till Storgatan. I dagsläget pågår diskussioner mellan Tra­fikverket och Ljungby kommun att förlänga denna gång- och cykel väg från Storgatan fram till ån Lagan. Ett medfinansieringsavtal har upprättats med Trafikverket och tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner och undertecknar det. Det slutgiltiga beslutet kommer alltså att fattas av kommunstyrelsen, tidigast i september 2020.

Grovplanering av industriområdet Västergatan

På Västergatan i Lagan äger kom­munen ett markområde som är planlagt för industri men inte grovplanerat och därmed inte klart för försäljning. Ljungby kommun behöver säkra tillgången till attraktiv och E4-nära industri­mark för att stimulera näringsliv och tillväxt.

Nu har tekniska nämnden beslutat att använda ett överskott från exploateringsavdelningen samt intrångsersättning från bland annat Trafikverket (för utbyggnaden av E4) för att finansiera grovplaneringen. Den beräknade kostnaden är preliminär och uppgår till fyra miljoner kronor. Tekniska förvaltningen kommer att prov-gräva, undersöka eventuella massor på plats, mäta in, röja sly och liknande. De större arbetena kan starta i september 2020 och färdigställas under året. Asfaltering ingår inte i projektet.

Ovanstående beslutades av tekniska nämnden på sammanträdet den 15 juni. Hela protokollet med samtliga ärenden finns att läsa på www.ljungby.se/anslagstavla.

Kommentera