Budgetbesparingar i barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska prognos visar just nu på ett underskott på 15,7 miljoner kronor vid årets slut. Det försämrade resultatet för 2022 (underskott på 5,5 miljoner kronor) påverkar möjligheten att uppnå en budget i balans vid årets slut.

För att minska underskottet måste besparingar göras. Dessa besparingar kommer att påbörjas skyndsamt, men innan alla besparingar kan genomföras måste alla beslut samverkas.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om vad som ska göras för att spara in; 5,8 miljoner av 15,7.

I beslutet om vilka besparingar som ska göras har barn- och utbildningsnämnden prioriterat förskolans- och skolans kärnverksamhet.

De besparingar som barn- och utbildningsnämnden har beslutat om är att:

  • Minska kostnaden för elevassistenter med 2 miljoner.
  • Fördela resurser från statsbidraget “likvärdig skola” för att kunna behålla befintligt riktvärde för antal elever/lärare på 11,0.Besparingen är 3 miljoner. 
  • Tillfällig reducering av personal på öppna förskolan.
  • Pausa barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Upphöra med viss certifiering och subventionering av körkort på gymnasiet.

Varför måste vi göra besparingar?

År 2021 gjorde Ljungby kommun en förbättrad skatteprognos vilket gjorde att barn- och utbildningsnämnden fick tillfälliga medel på 13,7 miljoner kronor. Dessa medel inkluderades inte i budgeten för 2022 och har därför anpassats under det året. Budgetramen för nämnden ökades med 7 miljoner kronor år 2022. Nu minskas budgetramen med 3,5 miljoner kronor och minskas ytterligare 3,5 miljoner kronor år 2024. Dessutom har nämnden ett besparingskrav från kommunfullmäktige på 5,65 miljoner kronor år 2023.

Andra anledningar till att vi måste göra besparingar är att på grund av yttre faktorer i samhället, bland annat:

  • Skolskjuts har haft högre kostnader än beräknad på grund av de ökade bränslepriserna
  • Ökade driftkostnader för lokaler på grund av elpriset
  • Förändring i statsbidrag och bidragsbelopp
  • Ökade kostnader efter beräknat index på väldigt många saker, från frukt till läromedel

Kommentera