Besök ute i fält med fastighetsägare

Det finns fastighetsägare som berörs mer än andra av den nya överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Tofta och Mjälen. Därför gjordes fältbesök tillsammans med fastighetsägarna.

I första hand gäller det anläggandet av separata pumpstationer som kommer att byggas längs med gång- och cykelvägen. I november genomfördes besök ute i fält tillsammans med några av dessa fastighetsägare för att titta närmare på hur det kommer att bli.
Hembesöken genomfördes av representanter från Ljungby kommuns VA-avdelning, projektledningen samt konsulter från Sweco som är den ingenjörsfirma som genomför projekteringsarbetet för den beslutade överföringsledningen och cykelvägen.
I maj månad genomfördes liknande besök hos fastighetsägare som får intrång och större påverkan på sina fastigheter av den kommande gång- och cykelvägen, och den 16 december kommer ytterligare besök att genomföras med ytterligare några berörda fastighetsägare.

Mer mark behövs

Överföringsledningen kommer att ligga under den nya gång- och cykelvägen men måste förses med separata pumpstationer som kommer att ta ytterligare mark i anspråk. Cirka 200 – 300 kvm per styck som skall ge plats för hus för pumpstation, uppställningsplats för servicefordon och reservkraftverk, tillfartsväg.
På sträckan Tofta – Hovdinge ligger överföringsledningen skild från den nuvarande cykelvägen och kommer istället att grävas ned i skogs- och åkermark.

När blir det klart?

Projektet med ny överföringsledning och ny gång- och cykelväg för del 1 Tofta – Mjälen fortskrider planenligt och beräknas vara färdig vid utgången av 2022.

Arbetet med del 2 av projektet som omfattar gång- och cykelväg Mjälen-Tannåker, samt överföringsledning Mjälen – Bolmstad påbörjas inom kort i och med att geologisk undersökning av sträckan kommer att påbörjas. Separat information om detta kommer att sändas ut till berörda fastighetsägare.

Många projekt igång

Under rubrikerna aktuella projekt/infrastruktur på vår webbplats, finns mer information om överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Ljungby och Bollstad.

Men det är många fler projekt igång inom Ljungby kommun. Förnyelse av centrum, byggprojekt i skolor och förskolor. Nya områden som växer fram, bland annat. På vår webbplats kan du läsa mer och följa vad som händer i de olika projekten:
https://www.ljungby.se/projekt

 

Kommentera