Barn- och utbildningsnämnden beslutade om skolbyggnation

Omvärldsanalys, placering av högstadieskola och nyanländas lärande var några av punkterna på barn- och utbildningsnämndens senaste möte.

Ett urval av ärenden från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 mars:

• Barn- och utbildningsnämndens omvärldsanalys budget 2021

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna omvärldsanalys för budget 2021. Sammantaget har det för barn- och utbildningsnämnden beslutats om besparingar motsvarande 10 miljoner kronor för år 2020. Beslutet ifrån kommunfullmäktige i juni 2019 medförde besparingar inom förskola motsvarande 2,5 miljoner kronor och i februari år 2020 beslutades besparingar i barn-och utbildningsnämnden om ytterligare 7,5 miljoner kronor. Besparingarna beslutade i februari 2020 härrör till största del anpassning för att kunna hantera ökade lokalkostnader.

• Medborgarförslag gällande placering av högstadieskola på Favörs gamla parkering

Ett medborgarförslag är inlämnat som handlar om att bygga den planerade högstadieskolan på Favörs gamla parkering. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att avslå förslaget. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att fortsätta planeringen av högstadieskola i anslutning till Hjortsbergskolan. Placeringen av högstadieskolan ger samordningsvinster till exempel när det gäller specialsalar som slöjdsalar och sporthall. Sunnerbohallen är redan idag fullbokad för elever på Sunnerbogymnasiet. Placeringen som nu är beslutad är geografiskt lämplig. Elever kan nå skolan från alla håll av centralorten. De grönområden som finns i anslutning till skolan är en inbjudande miljö för elever och personalen. 

• Nyanländas lärande

Förvaltningens utvecklingsledare informerade om hur långt man har kommit i arbetet med nyanländas lärande. Det lokala teamet kommer ha en nätverksträff i april 2020. Två utvecklingspedagoger har anställts som finansieras via nyanländas lärande och via bättre språkutveckling i förskolan. En mentor/coach kommer också att anställas för detta ändamål på Sunnerbogymnasiet.
Förvaltningen har anställt en processledare för nyanländas lärande vars uppdrag bland annat är att vara länken mellan Skolverket och Ljungby kommun

• Tillbyggnad av Ekebackenskolan, godkännande av programfas

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av bam- och utbildningsnämnden att utföra en tillbyggnad av Ekebackenskolan.
Tillbyggnaden kommer att möjliggöra att verksamheten bedrivs i årskurs F-6 i två parallella klasser och ge bättre möjligheter att följa gällande läroplan samt avlasta Astradskolan. Barn- och utbildningsnämnden godkände programfasen, men ärendet ska upp till beslut även i kommunfullmäktige.

Reservationer
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet att 1 procent ska avsättas till konstnärlig utsmyckning istället för 0,5 procent enligt deras eget yrkande.

Ovanstående beslutades/diskuterades av barn- och utbildningsnämnden på sammanträdet den 25 mars. Hela protokollet med samtliga ärenden finns att läsa på www.ljungby.se/anslagstavla när det har justerats.

 

 

Kommentera