Lagar och bestämmelser

Kommunerna i Sverige har stor självbestämmanderätt, men styrs av många lagar och förordningar. Några av dem är:

Förvaltningslagen

Lagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna, till exempel kommunerna, ska handlägga ärenden. Kommunerna ska till exempel lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör kommunens verksamhetsområden. Förvaltningslagen anger rättigheter och skyldigheter för myndigheten och för enskilda. Den innehåller också regler om överklagande.

Kommunallagen

Reglerar kommunens uppgifter. Mer information om lagen hittar du på Rättsnätets webbplats. Kommunallagen

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter. Lagen syftar till att skydda den enskildes integritet. Med personuppgift avses "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet". Till exempel namn, adress och personnummer. Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas. Det är endast tillåtet att använda de insamlade personuppgifterna för det ursprungliga syftet.

Du har rätt att en gång per år få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du gör då en skriftlig ansökan till personuppgiftsansvarig.

Blankett för begäran om registerutdrag hittar du på E-tjänster och blanketter/Om kommunen

Personuppgiftsansvarig för den kommunala verksamheten är respektive nämnd och för de kommunala bolagen dess styrelser.

Tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen är Datainspektionen som på sin webbplats informerar om bland annat dina rättigheter och hur lagen tillämpas.

Lagen i sin helhet hittar du på Rättsnätets webbplats om PuL

Offentlighetsprincipen

Ger alla, svenska och utländska medborgare, rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar, till exempel kommunen. Syftet är att ge allmänheten insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. Offentlighetsprincipen regleras av Tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Exempel på handlingar som inte är allmänna är tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Mer information om allmänna handlingar hittar du under Politik/allmänna handlingar.

Kommentera