Gå till innehåll LogoLänk

Kommunala bolag

Ljungby kommun har valt att organisera och driva några av de kommunala angelägenheterna i aktiebolagsform. I dessa kommunala aktiebolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelsemedlemmar och tar ställning innan beslut av principiell eller större vikt fattas.

En kommun och dess företag ska ses som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige har det yttersta ansvaret, såväl ekonomiskt som politiskt.
Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster åt medlemmarna i kommunen. Att driva denna näringsverksamhet i aktiebolagsform möjliggör en snabbare och smidigare behandling av affärstransaktioner.

Ljungby Holding AB

För att optimera näringsverksamheten ytterligare samt underlätta ägarstyrningen är Ljungby kommuns bolag organiserade i en koncern. Ljungby Holding-koncernen består av moderbolaget Ljungby Holding AB som äger de tre rörelsedrivande bolagen Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB och Ljungby Utveckling AB. Ljungby Energi AB äger i sin tur dotterbolaget Ljungby Energinät .

Kontakt
TF kommunchef Jonas Jönsson
Tel. 0372-78 91 12, 0733-73 91 12
E-post: jonas.jonsson@ljungby.se

Ljungbybostäder AB

Ljungbybostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter i Ljungby stad, Lagan och Lidhult. Också servicelägenheter, studentbostäder och affärslokaler ingår i beståndet.
Webbplats: www.ljungbybostader.se

Kontakt
Björn Eliasson, VD
Tel. 0705-28 55 56
E-post: bjorn.eliasson@ljungbybostader.se

Ljungby Energi AB

Ljungby Energi är ett lokalt energibolag, som med sina avfalls- och biobränseleldade produktionsanläggningar försörjer större delen av Ljungby tätort med fjärrvärme. Bolaget producerar också el i kraftvärmeverket och i en egen vattenkraftstation i Laganån. Dotterbolaget Ljungby Energinät AB svarar för eldistributionen i Ljungby tätort med närmaste omland.

Ljungby Energi äger och driver dessutom ett ADSL-baserat bredbandsnät i större delen av kommunen förutom ett fiberbaserat stadsnät i tätorten.
Webbplats: www.ljungby-energi.se

Kontakt
Bo Schönbeck, VD
Tel. 0372-78 95 71, 0733-73 95 92
E-post: bo.schonbeck@ljungby-energi.se

Ljungby Utveckling AB

Ljungby Utveckling AB är Ljungby kommuns industrifastighetsbolag, vars uppgift är att om privata alternativ saknas bidra till samhällsutvecklingen genom att bygga och hyra ut egna industrifastigheter och lokaler till företag som önskar expandera eller etablera sig i kommunen. Uthyrning sker på fullt kommersiella villkor.

Björn Eliasson, VD
Tel. 0705-28 55 56
E-post: bjorn.eliasson@ljungbybostader.se


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

TF kommunchef Jonas Jönsson
Tel. 0372-78 91 12
E-post: jonas.jonsson@ljungby.se

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Informationsansvarig Carina Karlund. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun